สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
J024/2562

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิกุ้งตัก หมู่ 2 บ้านอ่าวน้ำ

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

32/5 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

แหลมสัก 

อำเภอ/เขต:

อ่าวลึก 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

081-2511513 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ