สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
A 769/2550

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

39 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ซอย12 ถนนห้วยกราด-เขาแก้ว 

ตำบล/แขวง:

คลองยาง 

อำเภอ/เขต:

อ่าวลึก 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ