สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
H 520/2561

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลอง อ่าวลึกน้อย

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

20/3 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

อ่าวลึกน้อย 

อำเภอ/เขต:

อ่าวลึก 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0892996985 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ